Menu

Historia powstania Towarzystwa Św. Wojciecha i cele działania

 

Towarzystwo Świętego Wojciecha na Archidiecezję Gnieźnieńską reaktywował Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dekretem podpisanym w Gnieźnie dnia 20.06.1990 r. Uważa się je za kontynuatora stowarzyszenia Straży Świętego Wojciecha powołanej w Gnieźnie w 1882 r. Jest ono zrzeszeniem publicznym społeczności katolickiej dla ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego. Zadaniem jest również popieranie chrześcijańskiej i społecznej nauki Kościoła we  współpracy  z duszpasterzami swojej parafii oraz krzewienie kultu Świętego Wojciecha i dbałość o jego dziedzictwo duchowe  i materialne. Członkowie – Bracia cele swoje realizują poprzez pogłębianie formacji religijnej i oddziaływanie na środowiska, w których przebywają. Towarzystwo jako całość i poszczególne jego organy nie uczestniczą w działalności partii politycznych. Mogą to czynić jedynie indywidualnie jego członkowie w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę. Umieszczenie w nazwie imienia patrona ma podkreślić związek Towarzystwa zArchidiecezją Gnieźnieńską, której Święty Wojciech jest patronem. Od roku 2004 po zmianach terytorialnych i utworzeniu Diecezji BydgoskiejTowarzystwo Świętego Wojciecha działa w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej.

 

Zadania

 

Zadania Towarzystwa  da się najprościej streścić w triadzie:  Kult – formacja – reprezentacja.Towarzystwo dba o rozwój kultu Świętego Wojciecha, swojego patrona, ale równocześnie patrona Archidiecezji i Polski poprzez nabożeństwa, udział w uroczystościach ku Jego czci i pielgrzymkach do miejsc związanych z tym Świętym, pogłębiając życie religijne swoich członków.Formacja intelektualna dotyczy zarówno własnych członków, jak i środowiska w którym żyje. Członkowie Towarzystwa poprzez organizowanie prelekcji wyjaśniających podstawy doktryny chrześcijańskiej, objaśniających katolicką naukę społeczną i wprowadzających w dzieje Kościoła Powszechnego, polskiego i naszej diecezji, mogą stać się dojrzalszymi katolikami świadomymi swej wiary i ideałów którym służą. Obok prelekcji Towarzystwo może propagować poglądy katolickie w lokalnej prasie, na zebraniach stowarzyszeń do których należą członkowie Towarzystwa, a także poprzez wydawanie broszur, afiszy i innych materiałów ewangelizacyjnych.

            Towarzystwo ma ambicję odgrywania roli integrującej wśród wszystkich organizacji i ruchów katolickich. Członkowie władz Towarzystwa św. Wojciecha winni przekazywać Arcypasterzowi swej diecezji poglądy, opinie i propozycje laikatu. Takąż samą rolę winno odgrywać na szczeblu parafii Koło Towarzystwa, które współpracuje z Ks. Proboszczem starając się mu pomóc zwłaszcza w zakresie spraw materialnych i administracyjnych związanych z zarządzaniem parafią. Ponadto wchodząc w skład Rady Parafialnej mogą przekazywać opinie i życzenia parafian. Oczywiście członkowie Towarzystwa nie mogą się ograniczyć w swej trosce o Kościół tylko do kierowania swych propozycji wobec duchowieństwa. Przede wszystkim winni prezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie działają: w miejscu pracy, w ciałach przedstawicielskich, w urzędach. Winni zabierać głos w sprawach, w których Kościołowi hierarchicznemu nie zawsze wypada zabierać głos, jak choćby w rozmaitych problemach politycznych, społecznych i gospodarczych, prezentując katolicką naukę społeczną.

 

Patron

 

Urodzony w Libicach w książęcym rodzie Sławników ok. 956; Czech, główny patron Polski, patron Czech i Węgier, męczennik. W latach 972 – 981 uczęszczał do szkoły katedralnej w Magdeburgu. Tam kształcił się pod kierunkiem Oktryka, wybitnego ówczesnego teologa. 29.06.983 r. przyjął sakrę z rąk arcybiskupa mogunckiego Willigsa i został drugim w dziejach biskupem Pragi. Jako pasterz diecezji był szczególnie wrażliwy na ubogich i pokrzywdzonych, odwiedzał chorych, więźniów, sprzeciwiał się targom niewolników. Dbał o formację duchowieństwa, nawoływał księży do zachowania celibatu. Czas pasterzowania trwał do 988 roku; jednak chrześcijaństwo z trudem przyjmowało się na tym terenie i nadal panowały pogańskie obyczaje. Dlatego młody bp Wojciech udał się do papieża Jana XV, aby zwolnił go z obowiązków biskupich. Papież pozwolił opuścić mu diecezję. Pod wpływem sugestii pustelnika Nila bp Wojciech wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie w Rzymie. Po trzech latach pobytu w klasztorze przybyło poselstwo czeskie do Rzymu, prosząc o powrót biskupa Wojciecha do Pragi. Początkowo praca pasterska układała się dobrze, ale z czasem doszło do konfliktów pomiędzy biskupem a księciem i możnymi. Bp Wojciech ponownie powrócił do klasztoru, a podróżując nawiązał więzi przyjaźni z cesarzem Ottonem III. W 996 r., gdy nowym papieżem został związany mocno z Ottonem III Grzegorz V, metropolita moguncki Willigs wytoczył w Rzymie sprawę o opuszczenie diecezji przez Wojciecha. Ostatecznie papież zdecydował, że Wojciech może nie wracać do Pragi, ale pod warunkiem podjęcia pracy misyjnej wśród pogan. Pod koniec 996 r. na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybył do Polski. W połowie kwietnia 997 r. wraz ze swoim bratem Radzymem Gaudentym i kapłanem Benedyktem rozpoczął pracę ewangelizacyjną w Prusach. Ich misja skończyła się 23.04.997 r. napadem pogan i męczeńską śmiercią Wojciecha (jeden z Prusów odciął mu głowę).Gaudenty i Bolesław wrócili do Bolesława Chrobrego. Książę wykupił ciało męczennika i sprowadził do Gniezna. Jeszcze przed 999 r. odbyła się kanonizacja Wojciecha. Rok później podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego cesarz Otton III oddał hołd biskupowi – męczennikowi. Zabrał też do Akwizgranu relikwie ramienia męczennika. Święto Świętego Wojciecha jest obchodzone 23 kwietnia.

RYS  HISTORYCZNY 

KOŁA  TOWARZYSTWA  ŚWIĘTEGO WOJCIECHA  W  JANIKOWIE

 

W dniu 14 kwietnia 2010 roku minęła 15 rocznica powstania - zawiązania się Towarzystwa Świętego Wojciecha w Janikowie przy Parafii bł. Michała Kozala Bp. i M. Janikowo to miejscowość wzmiankowana już w XIV wieku, która prawa miejskie uzyskała w 1962 roku. Obecnie liczy około 10 tysięcy mieszkańców.

 

W 1872 roku uruchomiono linię kolejową, co spowodowało wybudowanie cukrowni w 1876 roku, pierwszej na Pomorzu i Kujawach.

Po II wojnie światowej w Janikowie powstał największy w Europie zakład produkcji sody oraz warzelni soli. W związku z powyższym zatrudniono dużą liczbę pracowników, dla których wybudowano osiedle, a następnie miasto. Z uwagi na rozrastającą się aglomerację miejską i powiększającą się społeczność zaszła potrzeba budowy nowego kościoła. Parafia pod wezwaniem bł. Michała Kozala została erygowana w 1987 roku a jej proboszczem do dnia dzisiejszego jest ksiądz Ireneusz Doroszewski. 

Pierwsze nabożeństwa odprawiane były pod gołym niebem, następnie w kaplicy - baraku, potem w nowej kaplicy, a od 2 lat w nowym budującym się kościele. Przy nowej parafii powstały różne organizacje, m. in. w 1995 roku Towarzystwo Świętego Wojciecha.

W zawiązaniu się tej organizacji uczestniczyli: ks. proboszcz, brat Tadeusz Bieniek - prezes Zarządu Regionu Inowrocław oraz pierwsi członkowie: Władysław Okoński - prezes, Antoni Burger - sekretarz i kronikarz, Włodzimierz Wesołowski - skarbnik i członkowie: Jerzy Beretkowski, Stanisław Gajewski, Henryk Kalka, Władysław Niemczyk, Czesław Pałuczak, Franciszek Szopa, Andrzej Wrzeszczyński oraz Zdzisław Zabielski. Motto Towarzystwa to formacja, organizacja i reprezentacja. Zadaniem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie kultu Świętego Wojciecha, uczestniczenie w uroczystościach kościelnych naszej i innych parafii. Towarzystwo bierze udział w corocznych uroczystościach odpustowych Świętego Wojciecha w Gnieźnie. 

Statutowym wymogiem jest posiadanie przez członków jednolitego stroju, który ufundował ksiądz proboszcz.        Bracia uczestniczą w rekolekcjach organizowanych przez Zarząd Główny TŚW w Laskowicach Pomorskich, na Piaskach w Bydgoszczy, w Rościnnie, Górce Klasztornej i innych miejscowościach. Uczestniczą w regionalnych Dniach Skupienia w różnych miejscowościach, w sanktuariach i przy innych kościelnych uroczystościach. W każdy ostatni piątek miesiąca bracia uczestniczą we Mszy świętej wieczornej oraz na zebraniu Koła Towarzystwa. Ponadto bracia biorą udział w procesjach ulicami miasta jak: Boże Ciało, jego oktawa, w Drodze Krzyżowej i Różańcu oraz w rekolekcjach parafialnych. Towarzystwo uczestniczy w spotaniu opłatkowym organizowanym dla grup parafialnych. Bracia co roku uczestniczą w uroczystym spotkaniu z okazji urodzin księdza Prymasa Józefa Glempa, opłatku oraz we Mszy świętej sprawowanej przez Jego Eminencję. Towarzystwo w 2009 roku było na zaproszenie księdza Prymasa w Warszawie - Wilanowie jak również w świątyni Opatrzności Bożej. Odwiedziło również Niepokalanów i uczesniczyło we Mszy świętej w kaplicy w której odprawiał Msze świete Święty Mksymilian Kolbe, którego relikwie są w naszej parafii. W działalności Towarzystwa są spotkania z wieloma osobistościami naszej Archdiecezji. Towarzystwo aktywnie uczestniczy w codziennym życiu parafii.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Statystyki

stat4u

Adres parafii

Kościół parafialny pw.

Bł. Michała Kozala Bp i M

88-160 Janikowo

ul. Kozala 1


Konto parafialne

Konto bankowe w PBS Janikowo

96 8185 0006 0000 0390 2000 0001